<cite id="t5hfh"><video id="t5hfh"><menuitem id="t5hfh"></menuitem></video></cite>
<var id="t5hfh"><strike id="t5hfh"><listing id="t5hfh"></listing></strike></var>
<cite id="t5hfh"></cite><var id="t5hfh"><noframes id="t5hfh"><menuitem id="t5hfh"></menuitem><var id="t5hfh"></var>
<menuitem id="t5hfh"></menuitem>
<cite id="t5hfh"></cite>
<cite id="t5hfh"><video id="t5hfh"></video></cite>
<var id="t5hfh"></var>
<var id="t5hfh"><dl id="t5hfh"><thead id="t5hfh"></thead></dl></var><cite id="t5hfh"><video id="t5hfh"></video></cite>
<ins id="t5hfh"><span id="t5hfh"></span></ins><cite id="t5hfh"><span id="t5hfh"></span></cite>
<menuitem id="t5hfh"><video id="t5hfh"></video></menuitem>
<span id="t5hfh"></span>
<menuitem id="t5hfh"><video id="t5hfh"></video></menuitem>
<var id="t5hfh"><video id="t5hfh"><thead id="t5hfh"></thead></video></var>

Haber

Çin Ulusal Terörle Mücadele Ofisi'nden ABD'ye k?nama

10.10.2019

Çin Ulusal Terörle Mücadele Ofisi, ABD Ticaret Bakanl???'n?n Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kamu Güvenli?i Departman?, departmana ba?l? 18 alt kurulu? ve Xinjiang Üretim ve Yap?land?rma Birli?i Kamu Güvenli?i Departman?'n? kara listeye almas?n? sert bir dille k?nad?.

Ofis'ten yap?lan aç?klamada, ABD'ye bu yanl???n? derhal düzelterek Çin'in içi?lerine kar??ma giri?imini durdurmas? ça?r?s?nda bulunuldu.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin uzun süredir ciddi terör tehdidi alt?nda oldu?una i?aret edilen aç?klamada, Xinjiang'da terörle mücadele ve dinî a??r?c?l??? gidermek için al?nan önlemlerin Çin'in yasalar?na ve uluslararas? hukuka uygun oldu?u kaydedildi.

Söz konusu önlemler sayesinde kaydedilen ilerleme hakk?nda bilgi verilen aç?klamada ?u ifadeler kullan?ld?:

"Xinjiang'daki kamu güvenli?i kurulu?lar?, yasalara göre görevini yerine getirerek terör faaliyetlerine ve dinî a??r?c?l?k suçlar?na a??r darbe indirmektedir. Böylece terör faaliyetlerinin s?kça ortaya ç?kma e?ilimi etkin bir ?ekilde engellenerek Xinjiang toplumunun istikrar? ve çe?itli etnik gruplar?n can ve mal güvenli?i güvence alt?na al?nm??t?r. Bu çabalar, Xinjiang'da ya?ayan farkl? etnik gruplar?n deste?ini kazanm??, uluslararas? terörle mücadele davas?na önemli katk?larda bulunmu? ve uluslararas? toplumca da takdirle kar??lanm??t?r.

Günümüzde Xinjiang'?n ekonomisi devaml? büyüyor, toplumun uyumu ve istikrar? korunuyor, halk?n ya?am ko?ullar? sürekli iyile?tiriliyor. Bölgede daha önce görülmemi? bir müreffeh süreci ya?and??? gibi farkl? dinler uyum içinde bir arada bulunuyor."

Xinjiang i?lerinin tamamen Çin'in iç i?leri oldu?u ve hiçbir ülkenin bölgeye müdahale etme yetkisine sahip olmad??? vurgulanan aç?klamada, ABD'nin Xinjiang'da insan haklar? ihlali yap?ld??? iddias?n?n gerçe?i yans?tmad???, bunun, Washington'un Çin'in içi?lerine kar??ma maksad?yla ortaya att??? bir bahane oldu?u belirtildi.

ABD'nin Xinjiang'da uygulanan politikalar hakk?nda sorumsuzca de?erlendirmelerde bulunarak Çinli ?irketlere tek tarafl? yapt?r?m uygulad???na dikkat çekilen aç?klamada, bu kez ise insan haklar? bahanesiyle Xinjiang'daki kamu güvenlik kurulu?lar?n?n kara listeye al?nd???n?n alt? çizildi.

Tüm bu giri?imlerin, uluslararas? ili?kilerin temel kurallar?na ayk?r? olup iki ülkenin yasama i?birli?i ve ileti?imine ciddi zarar getirdi?i ifade edilen aç?klamada, ABD'ye terörle mücadele konusunda uygulad??? çifte standarttan vazgeçerek Xinjiang meselesiyle ilgili sorumsuzca aç?klama yapmay? ve Do?u Türkistan ?slami Hareketi (DT?H) adl? terör örgütüne destek vermeyi durdurmas? ça?r?s? yap?ld?.

澳门赌场软件 菲菲捕鱼官网| 178棋牌游戏下载| 真棋牌游戏首页| 集结号棋牌游戏下载| 百赢棋牌下载